Salgs og leveringsbetingelser - Flex Reklame AS

Salgs og leveringsbetingelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. PARTER

Flex Reklame AS omtales i det følgende som «selger» og kunden som «kjøper». Selger og kjøper blir i fellesskap omtalt som «Partene», og hver for seg også som «Part».

Selgers kunder er generelt næringslivskunder.

2. TILBUD – PRISER – BESTILLING – AVTALE

2.1. Tilbudene fra Flex Reklame AS er bindende i 14 dager fra tilbudets dato, om ikke annet er spesifisert. Opplysninger i kataloger, brosjyrer, online-tilbud og andre medier er uforpliktende. Tekniske endringer og endringer i form, farge og/eller vekt, forbeholdes i den grad det er rimelig. Ethvert tilbud gjelder samlet leveranse, slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette.

2.2. Enhver ordre fra kjøper til Flex Reklame AS skal være skriftlig eller skriftlig bekreftet dersom Flex Reklame AS krever dette, da via e-post. Flex Reklame AS forpliktelse til å levere inntrer ikke før denne har avgitt ordrebekreftelse og ordrebekreftelse er i overenstemmelse med ordren. Avviker ordrebekreftelsen fra ordren, er dette å regne som et nytt tilbud til kunden som denne eventuelt må akseptere før bindende avtale om levering skal konstateres å foreligge. Dersom kunden fremsetter endringsordre skal denne være skriftlig på e-post, og levering i samsvar med endringsordren forutsetter at Flex Reklame AS har gitt ordrebekreftelse. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger/Kjøper og den annen part innså eller burde ha innsett at det foreslå en slik feil.

2.3.  Kjøper oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen mht. antall varer, varetype, pris, fakturaopplysninger osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse, vil ordrebekreftelsen bli lagt til grunn som avtale med mindre kjøper kontakter selger omgående for eventuell endring. Kjøper kan ikke påberope seg manglende samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse etter at varene er hentet eller sendt fra selger.

2.4. Samtlige priser opplyses uten merverdiavgift (eks MVA) som p.t. utgjør 25 % og eventuelle fraktkostnader fra leverandør/ til kjøper.

2.5. Det tas forbehold om prisendringer, valutakurser og evt. endring av leverandør/produkt uten varsel, samt trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiell.

3. LEVERINGSBETINGELSER – RISIKOOVERGANG

3.1. Levering av vare/tjeneste skal finne sted i samsvar med vilkår i ordrebekreftelse, og være egnet for det formål som det er ment å benyttes til. Kjøper er imidlertid selv ansvarlig for at varen tilfredsstiller dennes behov.

3.2 Levering skal skje til avtalt tid. I de tilfeller hvor levering er avhengig av opplysninger fra kjøper, og disse ikke fremskaffes til avtalt tid, kan Flex Reklame AS fastsette ny leveringstid. Hvis kjøperen unnlater å ta imot eller hente materiellet på den avtalte dagen er han under enhver omstendighet forpliktet til å betale avtalt vederlag som om levering hadde skjedd.

3.3. Flex Reklame AS skal underrette kjøper om enhver forsinkelse i avtalt leveringstid. Flex Reklame AS er kun ansvarlig for leveringsforsinkelse som kan tilskrives denne og bærer intet ansvar for forsinkelse som følge av kjøpers forhold eller force majeure. Kjøper plikter ved levering å kontrollere at leveransen er skjedd i samsvar med avtalen.

3.4 Risikoen for leveransen går over på kjøperen ved levering, herunder ved den enkelte leveranse der leveringen skjer i flere omganger. Dersom levering ikke skjer til avtalt tid, og dette beror på forhold på kjøperens side, går risikoen for materiellet over på kjøperen ved opprinnelig avtalt tidspunkt for levering. Risikoen går over på kjøper selv om selgers salgspant som nevnt i pkt. 4 er i behold.

3.5. Dersom det er avtalt at varene skal sendes, plikter selger å sende varene fra selger innen avtalt tid. Selger svarer ikke for forsinkelser dersom det er benyttet egnet leveringsmåte og forsinkelsen beror på forhold som selger ikke var klar over på forsendelsestidspunktet, eller ikke kunne avverge følgene av.

4. EIENDOMSRETT – SALGSPANT

4.1. Flex Reklame AS har salgspant i de leverte varer for kjøpesummen, med tillegg av evt. renter, utlegg og omkostninger, i den utstrekning slik salgspant gyldig kan etableres i panteloven. Inntil fullt oppgjør har funnet sted er kjøperen uberettiget til å råde faktisk eller rettslig over gjenstanden, på en måte som forringer gjenstandenes verdi eller selgerens deknings- adgang, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

4.2. Eiendomsrett til varene overføres til kjøper når full betaling for leveransen er mottatt på selgers bankkonto. Det opplyses at ting som er beheftet med salgspant ikke kan videreselges. Et eventuelt videresalg av varer med salgspant kan medføre straffeansvar. Det legges til grunn at ting beheftet med salgspant dekkes av kjøpers forsikringer.

4.3. Flex Reklame AS er etter forutgående varsling med frist for oppfyllelse berettiget til å ta tilbake produkter beheftet med salgspant alt på det tidspunkt det er rimelig grunn til å anta at kjøper ikke vil oppfylle sine betalingsforpliktelser.

5. BETALINGSBETINGELSER

5.1. Forfall på faktura er 10dg fra levering om ikke annet er avtalt med selger ved ordreinngåelse. Ved manglende betaling innen fristen påløper det forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven § 3, samt utenrettslige inndrivelseskostnader i henhold til Inkassoloven.

5.2. Ved avtalte delleveranser har selger anledning til å kreve betaling for hver enkelt delleveranse. Har selger grunn til å anta at kjøper ikke vil betale rettidig, har selger anledning til å kreve sikkerhetsstillelse fra kjøper før varene leveres, uavhengig av størrelse på leveransen.

5.3.  Har selger særskilt behov for forskuddsbetaling fra kjøper, for eksempel ved dårlig betalings rating, tidligere inkasso til selger eller skulle være uten orgnr, kan selger kreve dette.

5.4. Kjøper har ikke rett til å holde tilbake kjøpesum eller motregne overfor selger, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra selger. Selger kan kreve betaling fra det tidspunkt varer blir sendt/levert/hentet eller montert fra selger til kjøper. Dersom kjøper ved avtalt leveringstid ikke kan – eller ønsker å avhente/få levert varene, vil varene bli fakturert som om levering har funnet sted. Om varene ikke kan faktureres, vil rentebelastning finne sted.

5.5. Dersom selger skal levere varer som ikke befinner seg i Norge på tidspunktet for bestilling, kan Flex Reklame AS forut levering, kreve oppregulering av avtalt pris svarende til valutaendringer, eller prisendringer på leveransen fra grossist eller produsent, i tidspunktet mellom bestilling og levering.

6. FORCE MAJEUR

Hvis det skulle oppstå en uventet situasjon som hindrer Selger fra å utføre sine forpliktelser iht ordrebekreftelsen, f.eks arbeidskonflikter som streik, lock-out, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over som f.eks. brann, eksplosjon, maskinskader eller annen driftsstans m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet eller andre forstyrrelser av selgers forretningsvirksomhet, skal selgers forpliktelser oppheves så lenge og i den grad situasjonen varer. Det er forutsatt at den ekstraordinære situasjonen ligger utenfor selgers kontroll og det ikke er rimelig at den kunne vært forutsett eller løst av selger («Force majeure»). Den andre parts forpliktelser skal også oppheves tilsvarende i den samme perioden. Den berørte parten skal umiddelbart varsle den andre parten om situasjonen og følgende den vil få for den andre parten. Eventuelle forsinkelser fra Flex Reklame AS’s leverandører eller transportfirma engasjert av Flex Reklame AS skal regnes som Force majeure, uavhengig av årsaken til forsinkelsen. Force majeure skal ikke fri kjøper fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser (betaling av vederlag) med forfall før Force majeure situasjonen oppsto.

7. RETUR AV VARER /AVBESTILLING

7.1. Bestilte varer som er bekreftet i ordrebekreftelse (se pkt 2) kan ikke avbestilles, og vil bli belastet i sin helhet i hht ordre, dersom ikke annet er forhåndsavtalt mellom partene pr epost eller i annen skriftlig form.

7.2. Ved retur av varer hvor det foreligger forhåndsavtalt skriftlig avtale mellom partene, vil retur skje ved kjøpers regning og risiko.

7.3. Dersom tvingende forhold gjør det nødvendig for kunden å kansellere kontrakt og Flex Reklame AS godkjenner dette skriftlig i forkant, har Flex Reklame AS rett til å fakturere et kanselleringsgebyr som beregnes i forhold til graden av ferdigstilling av leveransen, dog minimum 30 % av kontraktsverdien.

8. KRAV TIL LEVERANSEN – DOKUMENTASJON – TOLERANSE

8.1.Kvalitetskrav:

Varene skal tilfredsstille de krav som er angitt i avtalen mellom partene. Er det ikke avtalt spesifikke krav i avtalen mellom partene, skal varene tilfredsstille slike kvalitetskrav som er vanlige for lignende varer. Varene anses uansett å tilfredsstille kravene i avtalen hvis de er egnet til å oppfylle det formål som kjøper har opplyst om i forbindelse med avtaleinngåelsen. Kjøper kan ikke påberope seg at varene ikke tilfredsstiller krav som ikke er særskilt avtalt eller er vanlig for lignende varer.

8.2. Selgers opplysningsplikt:

Dersom det foreligger særlige krav til oppbevaring, montering, bruk, drift eller vedlikehold, skal Selger opplyse Kjøper om dette.

8.3.  Kjøperens spesifikasjoner/dokumentasjon:

Kjøper bærer risiko for eventuelle feil i sine spesifikasjoner. Kjøper bærer også risikoen for at varene er egnet til å oppfylle det formål kjøper har med varene, om ikke det er særskilt avtalt at varene skal kunne benyttes til et bestemt formål. Kjøpers spesifikasjoner må fremgå skriftlig innen selger utsteder ordrebekreftelse. Etter dette tidspunkt kan det kun påberopes særskilte spesifikasjoner i den grad dette er avtales mellom partene.

8.4. Selger tar ingen ansvar for bearbeiding på varer som Selger kommer med, eller tilstanden til selgers eiendeler som det jobbes videre på. Selger garanterer kun kvalitet på leverte produkter.

8.4.  Toleranse:

Kjøper må akseptere avvik som er innenfor de toleranekrav som anses som bransjestandard.

9. PRODUKSJON, LEVERANSE OG MONTERING – RISIKOOVERGANG

For installasjon og montering gjelder, hvis ikke noe annet er avtalt, følgende bestemmelser:

9.1. Kjøper skal for egen regning, og i god tid, sørge for at all graving, bygging og andre forarbeider/sidearbeider som er nødvendig utført før Selger skal leverer, er utført i tide om ikke annet er avtalt.

9.2. Kjøper skal for egen regning, og i god tid, sørge for at nødvendig tilgang er gitt for montører å komme til for forarbeid og montering

9.3. Kjøper skal sørge for at nødvendig informasjon som har betydning for produksjon/ leveransen / montering blir gitt senest ved bestillingstidspunkt/ ordrebekreftelse.

9.4. Kjøper må, når monteringsarbeidene starter, stille uanmodet til disposisjon dersom selger forespør dette.

10. UNDERSØKELSESPLIKT – REKLAMASJONSFRISTER

10.1. Når kjøper henter varene hos selger eller får det levert/ montert, plikter kjøper å kontrollere varene senest samtidig med hentingen / rett etter levering/montering. Dersom varene sendes, plikter kjøper å kontrollere varene omgående etter at varene er ankommet. Kjøpers mottakskontroll inkluderer at det er overensstemmelse mellom varer og bestilling/ordre og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll. Mottakskontrollen skal foretas i samsvar med god praksis for de aktuelle varer. Reklamasjon som avdekkes eller burde ha vært avdekket ved kjøpers mottakskontroll må påberopes uten ugrunnet opphold. Ved henting av varene hos selger må reklamasjonen fremmes omgående. Kjøper taper retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke reklameres innen de frister som her er gitt.

10.2. For senere reklamasjon gjelder at kjøper skal reklamere snarest, og senest innen 14 kalenderdager etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper taper sin rett til reklamasjon dersom manglene ikke gjøres gjeldende innen fristen.

10.3. Kjøpers reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de mangler som påberopes – så langt det er mulig. Kjøper skal så raskt som mulig fremlegge alle tilgjengelige opplysninger som gjelder ethvert krav knyttet til reklamasjoner. Varer må oppbevares og emballeres forsvarlig der det er den type varer, slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjon. Selger har rett til å utbedre feil og mangler og kjøper har selv en tapsbegrensingsplikt som innebærer at kjøper selv må begrense skadeomfang, som f.eks. kostnader i forbindelse med evt. midlertidig sikring dersom leveranse av varene er forsinket.

10.4. Enhver reklamasjon på faktura, herunder faktura mottaker, pris, rabatt eller andre betingelser, må meddeles selger omgående og senest innen 1 uke etter mottak av faktura. Alle fakturaer skal betales i rett tid selv om det er reklamert, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt med selger. Ved feil opplyste fakturaopplysninger om hvem faktura skal til vil det bli gitt et gebyr på kr: 99,- for kreditering og utstedelse av ny faktura til ny mottaker.

10.5. Ved enhver form for reklamasjon har kjøper ikke anledning til å holde tilbake større del av kjøpesummen enn det som svarer til et rimelig anslag over den mangel som påstås å foreligge.

10.6. Dersom det av praktiske årsaker er bedre at 3. mann foretar mangels utbedringer etter selgers godkjente reklamasjon, skal dette på forhånd skriftlig godkjennes av Flex Reklame AS, herunder skal det avtales den pris som blir å refundere kjøper. Mangels utbedringer igangsatt uten slik skriftlig godkjennelse vil ikke bli refundert, samt at Flex Reklame AS’s garanti for mangels utbedring bortfaller med umiddelbar virkning.

10.7. Dersom kjøperen har reklamert og det viser seg ikke å foreligge mangel som selgeren svarer for, har selgeren rett til kompensasjon for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført ham. Selgeren svarer under enhver omstendighet ikke for mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje, elde eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden.

11. KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL /FORSINKELSE

11.1. Dersom det er en mangel ved leveransen kan kjøper etter forutgående reklamasjon (se pkt 10) ha krav på prisavslag, erstatning eller heving, etter selgers valg. Dersom det oppstår forsinkelse som selger har ansvar for, kan kjøper kreve en dagmulkt for hver virkedag forsinkelsen varer med 1 promille av det samlede vederlaget kjøper skal betale for den del av leveransen som er forsinket.

11.2. Dersom Flex Reklame AS ikke innen rimelig tid har avhjulpet aksepterte mangler etter reklamasjon, kan kjøper etter forutgående skriftlig varsel med en rimelig frist for endelig oppfyllelse, heve kjøpet dersom mangelen etter utløpet av tilleggsfristen er vesentlig.

12. HMS – MILJØ

I den grad det er krav om det vil selger sørge for at biler, løfteredskap og utstyr som befinner seg på kjøpers prosjekter er sertifiserte i henhold til gjeldende regler, at førere av disse har de nødvendige sertifikater og opplæring i bruk, at selgers representanter, ved opphold på kjøpers prosjekter, er iført foreskrevet verneutstyr som hjelm og vernesko, samt at egeneide og fast innleide kjøretøy har akustisk signal ved rygging. Ved behov vil selger innhente kompetanse fra under leverandører for å sikre rett leveranse.

13. ANSVARSBEGRENSNING

13.1. Hvis produkter er mangelfulle eller defekte pga. produksjonsfeil, eller hvis mål og antall avviker utover de aksepterte grenser, som Selger har ansvar for, kan Selger etter eget skjønn velge å enten a) rette opp feilen eller mangelen ved å utbedre, levere erstatningsprodukter, omlevere eller etterlevere, eller b) gi et forholdsmessig prisavslag ved å utstede en kreditnota for de produktene som er berørt av de aktuelle manglene eller avvikende mengder/antall, eller c) for det tilfellet at mangelen berettiger et vesentlig prisavslag, kan Selger isteden velge å heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien.

13.2. Ethvert ansvar selger måtte ha for leveransen eller knyttet til leveransen, begrenses til 1 år fra leveringsdato og ansvaret er uansett begrenset oppad til det beløp som kjøper har betalt for varen. Selger er ikke ansvarlig for skjulte feil og mangler.

13.3. Selger dekker ikke under noen omstendighet erstatning for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67, 3.ledd og heller ikke annet følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller noe tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter som kjøper påføres, uansett grunn eller uansett hvordan oppstått.

13.4. Ansvarsbegrensninger i pkt. 13 gjelder både ved mangler og ved forsinkelse, men gjelder ikke dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes at Selger har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

14. OVERDRAGELSE

Selger har rett til å benytte egnet tredjepart til helt eller delvis gjennomføre sine forpliktelser. Kjøper kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen annen måte behefte sine rettigheter og forpliktelser overfor Selger uten etter uttrykkelig skriftlig forutgående samtykke fra Selger.

15. OVERTAGELSE

Dersom Flex Reklame AS krever avholdt overtakelsesforretning etter ferdigstillelse av leveranse / arbeider, må kjøperen akseptere å gjennomføre denne sammen med selger innen to uker. Hvis dette ikke skjer anses overtakelsesforretningen som gjennomført. Overtakelse anses også gjennomført når leveringen blir tatt i bruk.

16. MARKEDSFØRING

Selger forbeholder seg rett til å benytte bildemateriell av utført arbeid i leveranse i markedsføringssammenheng, være seg på alle digitale flater selger bruker som sine markedsføringskanaler dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd. Kjøper har ikke tillatelse til å benytte bildemateriell av utført arbeid i leveransen i markedsføringssammenheng for bedrifter som kan anses som selgers konkurrent. Uautorisert bruk eller misbruk vil bli forfulgt rettslig.

17. KONFIDENSIELL INFORMASJON

Partene skal ikke overfor andre bekjentgjøre forretningshemmeligheter og tekniske hemmeligheter tilhørende den annen part som partene og deres respektive ansatte får tilgang til knyttet til avtale mellom partene, med mindre den annen part skriftlig samtykker. Forpliktelsen til å holde informasjonen konfidensiell skal gjelde også etter at avtalen mellom partene har opphørt. Herunder gjelder også innhold i selve avtalen.

18. MISLIGHOLD – OPPHØR AV AVTALE

Betalingsmislighold utover 14 dager, anses som et vesentlig mislighold av avtalen, og gir selger anledning til å heve avtalen. Adgangen til heving omfatter også andre kjøpsavtaler mellom partene, hvor varene enda ikke er levert, eller hvor de er levert og forfallstidspunktet ikke har inntruffet. Ved avtale om delleveranser har selger anledning til å stanse videre leveranser til kjøper dersom det foreligger betalingsmislighold for en av delleveransene. Dersom kjøper innstiller sine betalinger, undergis akkord, gjeldsforhandling eller konkurs, har selger rett til å heve avtalen omgående etter forutgående skriftlig erklæring til kjøper.

19. TVISTER

19.1. Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for voldgift. Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Haugesund tingrett.

19.2. Hvis noen bestemmelser i kontrakten med bestilleren, herunder disse generelle salgsvilkårene, helt eller delvis er eller blir ugyldige, skal gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene ikke bli berørt. Den helt eller delvis ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en bestemmelse som tilsvarer den økonomiske virkningen som partene tilsiktet med bestemmelsen, hvis dette ikke er mulig skal deklaratoriske lovbestemmelser gjelde.

Om Oss

Flex Reklame AS har siden 2001 vært en totalleverandør innen skreddersydde produkter og tjenester, hovedsakelig innen dekor, skilting og profilering, for store og små selskaper på hele Vestlandet og i store deler av Norge.
Les mer...

Siste innlegg:

Våre siste prosjekter:

Fremtiden begynner her

Fremtiden begynner her

Vi har fått nye maskiner på huset. NYE OG GRØNNERE MASKINER MED ENDA FLERE MULIGHETER! Vi er kanskje ikke helt objektive eller beskjedne når vi påstår at Flex reklame er kjent for å være fleksibel, kreativ, innovativ og fremoverlent, samt at vi alltid har vært villig...